Na ruim vier jaar buitenland en vijftien jaar overheidsdienst zet ik mijn ervaring in voor onderzoek en advies. Met een achtergrond als bodemkundige en milieukundige ben ik een adviseur met een inhoudelijke insteek. Ik heb in de loop der tijd veel ervaring opgedaan in strategische planvorming voor het buitengebied en het uitwerken en trekken van deelplannen. Ik zoek graag dingen uit en breng structuur aan. Ik werk het liefst aan projecten in het landelijk gebied met een duurzame insteek, aan de voor- of achterkant van gebiedsprocessen (verkenning of evaluatie). Vanuit een grote interesse in onze leefomgeving en in mensen en hun meningen, zoek ik naar structuur en verbanden. Ik werk graag voor overheden, maar ook voor organisaties of groepen (burgerinitiatieven) die zich bezig houden met natuur, landbouw of landschap. Onder de knoppen vindt u een overzicht met voorbeelden van publicaties die ik, vaak in teamverband met ecologen, hydrologen, landschapsarchitecten en andere specialisten, heb geschreven. Het betreft projecten op het grensvlak van proces (beleid, bestuur, participatie, dialoog) en inhoud (ruimtelijke ontwikkeling, milieu, landbouw, natuur, water). Onder 'activiteiten en werkwijze' leest u meer over wat Landschapstaal voor u kan betekenen.

Over de levende brug

Landschapstaal

Onderzoek en advies
Gebiedsontwikkeling en milieu

Profiel en CV
Activiteiten en werkwijze
Contact

Welkom...

English

Duurzaamheid
& milieu

Natuur, landbouw
& landschap

Rurale gebieds-
ontwikkeling

Trefwoorden: integrale gebiedsontwikkeling, landinrichting, ruimtelijke ordening, ruimtelijke kwaliteit, landschap, natuur, milieu, water, landbouw, zonne-energie, windenergie, buitengebied, platteland, streek, landschapsvisie, omgevingsbeleid, projectformulering
Relevante opleidingen en publicaties (auteur of co-auteur) m.b.t. gebiedsontwikkeling:

Initiatiefgroep It Leechlân
Gebiedsdocument It Leechlân
Ferwert, 2020

Dienst Landelijk Gebied
Onderzoek kosten en baten Waddenzee
Leeuwarden, 2015

Initiatiefgroep It Leechlân
Vertrekdocument en projectplan It Leechlân
Ferwert, 2018

Cursus
Public Management

Open Universiteit
2012

Dienst Landelijk Gebied
Haalbaarheids-onderzoek Holwerd aan Zee
Leeuwarden, 2015
Holwerd aan Zee

Haan, M. de
Naar een evaluatie van het gemeentelijk functioneren
Open Universiteit
Public Management
Ferwert, 2013

Cursus
Beleidsadvisering

Open Universiteit
2011

Cursus
Principles of Environmental Sciences

Open Universiteit
2012

Cursus
Ruimtelijke Ordeningsrecht

Open Universiteit
2011

Haan, M. de
Organiseren en leiderschap in de gemeente Burgerwaard
Open Universiteit
Public Management
Ferwert, 2012

Haan, M. de
De rol van DLG in toekomstige gebiedsontwikkeling
Beleidsonderzoek
Dienst Landelijk Gebied, Open Universiteit
Leeuwarden, 2011

Haan, M. de
Veranderstrategieën voor intergemeentelijke samenwerking
Open Universiteit
Public Management
Ferwert, 2012

Cursus
Beleidsadvisering, beleid in de praktijk

Open Universiteit
2011

Provinciale Commissie Landelijk Gebied
Grien Manifest Fryslan
advies aan Gedeputeerde Staten van Fryslan

Leeuwarden, 2011

Grien Manifest Fryslân

Dienst Landelijk Gebied
DLG en de streekagenda
Leeuwarden, 2011

Dienst Landelijk Gebied
Juridische consequenties DLG en gebieds-commissies
Leeuwarden, 2011

Dienst Landelijk Gebied
Programma van aanpak verkenningsfase Duurzaam Energielandschap Ferwerderadiel
Leeuwarden, 2011

Dienst Landelijk Gebied
Rapportage Schetsschuit / Schetsboek integrale gebiedsontwikkeling
Butenfjild, Alde Feanen, Centrale As, Regiotafel Dongeradeel, Tjablleberter Krite, Noordwest Fryslan, ruimtelijke verkenning Rottige Meente, Stadsrandzone Sneek Zuid, Ferwerderadiel, landschappelijke inpassing agrarische bouwpercelen
Leeuwarden, 2004-2010

Dienst Landelijk Gebied
Windenergie en de Kapstok Gebiedsontwikkeling
Leeuwarden, 2010

Dienst Landelijk Gebied
Wel of niet een milieueffect-
rapportage?

Onderzoek voor inrichtingsplan gebiedsontwikkeling De Centrale As
Leeuwarden, 2009

Haan, M. de
Van vernieuwing naar herovering: diagnose beleid en organisatie in het kader van het grotesteden-beleid
Open Universiteit
Beleids-onderzoek Omgevings-beleid
Ferwert, 2009

Cursus
Beleidsonderzoek

Open Universiteit
2009

Cursus
Omgevingsbeleid: analyse, evaluatie, ontwerp

Open Universiteit
2009

Haan, M. de
Een gemeentelijk digitaal trapveld: Evaluatie ex ante Community Impact Analyse
Open Universiteit
Beleids-
onderzoek
Ferwert, 2009

Haan, M. de
Beleidsanalyse Ruimte voor de rivier
Open Universiteit
Beleidsonderzoek Omgevingsbeleid
Ferwert, 2009

Dienst Landelijk Gebied
Leidraad Gebiedsorganisaties
Uitwerking Kapstok Gebiedsontwikkeling
Utrecht, 2008

Haan, M. de
Gebiedsontwikkeling en de rol van de Dienst Landelijk Gebied
Onderzoek en beleidsadvies
Dienst Landelijk Gebied/Open Universiteit
Leeuwarden, 2007

Haan, M. de, e.a.
Verzelfstandiging: kerntaken en marktwerking,
en
Naar vitale en robuuste gemeenten in een vertrouwde omgeving: verkenning naar gemeentelijke herindeling
Open Universiteit
Beleidsadvisering
Utrecht, 2007

Dienst Landelijk Gebied
Gebiedsvisie / Startnota / Projectnota / Raamplan / Landinrichtingsplan / Plan van aanpak / Uitvoeringsmodule / Uitwerkingsnota / Inspraakreactienota
Alde Feanen, Oranjewoud-Katlijk, Butenfjild, Gebiedsontwikkeling Centrale As, Aanpassingsinrichting N381, integrale gebiedsontwikkeling Noord-west Fryslan, Dongeradeel, Robuuste Natte As
Leeuwarden, 2004-2007

Dienst Landelijk Gebied
Notitie rolverdeling verkenningsfase gebieds-ontwikkeling
Beleidsadvies
Leeuwarden, 2007

Dienst Landelijk Gebied / Wetterskip Fryslan
Samenwerkingscontract
en
Uitvoeringsdocument inzake grondverwerving Oevers en Kaden
Leeuwarden, 2004

Dienst Landelijk Gebied
Reconstructie pilot Hart van Twente
Zwolle, 2000

Master of Environmental Public Management
Universiteit Twente
1999-2000

Haan, M. de, e.a.
Samenwerken aan de toekomst,
Naar een duurzaam bedrijventerrein 't Lochter in Hellendoorn

Universiteit Twente
Beleidsadvies
Enschede, 1999

Master
Bodemkunde en bemestingsleer

Hoofdvakken Landevaluatie, Recht en Economie
Universiteit Wageningen
1978-1987

Haan, M.de, e.a.
Van Rio tot Dalfsen
Een onderzoek naar een LA21-ondersteuningsstructuur voor gemeenten in de Provincie Overijssel

Universiteit Twente
Beleidsadvies
Enschede, 1999