Welkom op de website van Landschapstaal en Marian de Haan.
Na ruim vier jaar buitenland en vijftien jaar overheidsdienst zet ik mijn ervaring in voor onderzoek en advies. Ik zoek namelijk graag dingen uit. Liefst complexe problematiek met een duurzame insteek, aan de voor- of achterkant van gebiedsprojecten (verkenning of evaluatie). Vanuit een grote kennisbehoefte en vanuit interesse in onze leefomgeving, mensen en hun meningen zoek ik naar structuur en verbanden. Ik verzorg heldere analyses, in een rapport of notitie, voor organisaties die een rol spelen in het landelijk gebied. Dat kunnen bijvoorbeeld de organisaties zijn waarmee ik in het verleden veel heb samengewerkt, zoals de rijksoverheid, provincie, gemeente en waterschappen, maar ook organisaties op het gebied van natuur, landbouw of recreatie. Onder de knoppen vindt u een overzicht met voorbeelden van publicaties die ik, vaak in teamverband met ecologen, hydrologen, landschapsarchitecten en anderen, heb geschreven. Het betreft projecten op het grensvlak van proces (beleid, bestuur, participatie, dialoog) en inhoud (ruimtelijke ontwikkeling, milieu, landbouw, natuur, water). Onder 'activiteiten en werkwijze' leest u meer over wat Landschapstaal voor u kan betekenen.

Over de levende brug

Landschapstaal

Onderzoek en advies
Gebiedsontwikkeling en milieu

Profiel en CV
Activiteiten en werkwijze
Contact

Welkom

Internationaal

Duurzaamheid
& milieu

Natuur &
landschap

Gebieds-
ontwikkeling

Beleid &
management

Trefwoorden: integrale gebiedsontwikkeling, landinrichting, ruimtelijke ordening, ruimtelijke kwaliteit, landschap, natuur, milieu, water, recreatie, landbouw, buitengebied, platteland, streek, landschapsvisie, omgevingsbeleid, projectformulering
Relevante opleidingen m.b.t. gebiedsontwikkeling:

Master
Bodemkunde en bemestingsleer

Universiteit Wageningen
1978-1987

Promovendus
Sustainable environmental development

Open Universiteit
2013-heden

Cursus
Principles of Environmental Sciences

Open Universiteit
2012

Cursus
Omgevingsbeleid: analyse, evaluatie, ontwerp

Open Universiteit
2009

Master of Environmental Public Management
Universiteit Twente
1999-2000

Cursus
Beleidsadvisering

Open Universiteit
2011

Cursus
Ruimtelijke Ordeningsrecht

Open Universiteit
2011

Cursus
Beleidsonderzoek

Open Universiteit
2009

(Co-)auteur publicaties over gebiedsontwikkeling:

Dienst Landelijk Gebied
Haalbaarheids-onderzoek Holwerd aan Zee
Leeuwarden, 2015

Holwerd aan Zee

Haan, M. de
De rol van DLG in toekomstige gebiedsontwikkeling
Beleidsonderzoek OU
Leeuwarden, 2011

Dienst Landelijk Gebied
DLG en de streekagenda
Leeuwarden, 2011

Provinciale Commissie Landelijk Gebied
Grien Manifest Fryslan
advies aan Gedeputeerde Staten van Fryslan

Leeuwarden, 2011

Grien Manifest Fryslân

Dienst Landelijk Gebied
Rapportage Schetsschuit / Schetsboek integrale gebiedsontwikkeling
Butenfjild, Alde Feanen, Centrale As, Regiotafel Dongeradeel, Tjablleberter Krite, Noordwest Fryslan, ruimtelijke verkenning Rottige Meente, Stadsrandzone Sneek Zuid, Ferwerderadiel, landschappelijke inpassing agrarische bouwpercelen
Leeuwarden, 2004-2010

Dienst Landelijk Gebied
Wel of niet een milieueffectrapportage?
Onderzoek voor inrichtingsplan gebiedsontwikkeling De Centrale As
Leeuwarden, 2009

Dienst Landelijk Gebied
Windenergie en de Kapstok Gebiedsontwikkeling
Leeuwarden, 2010

Dienst Landelijk Gebied
Gebiedsvisie / Startnota / Projectnota / Raamplan / Landinrichtingsplan / Plan van aanpak / Uitvoeringsmodule / Uitwerkingsnota / Inspraakreactienota
Alde Feanen, Oranjewoud-Katlijk, Butenfjild, Gebiedsontwikkeling Centrale As, Aanpassingsinrichting N381, integrale gebiedsontwikkeling Noord-west Fryslan, Dongeradeel, Robuuste Natte As
Leeuwarden, 2004-2007

Dienst Landelijk Gebied
Leidraad Gebiedsorganisaties
Uitwerking Kapstok Gebiedsontwikkeling
Utrecht, 2008

Dienst Landelijk Gebied
Notitie rolverdeling verkennings- fase gebieds-ontwikkeling
Leeuwarden, 2007

Dienst Landelijk Gebied
Reconstructie pilot Hart van Twente
Zwolle, 2000