Welkom op de website van Landschapstaal en Marian de Haan.
Na ruim vier jaar buitenland en vijftien jaar overheidsdienst zet ik mijn ervaring in voor onderzoek en advies. Ik zoek namelijk graag dingen uit. Liefst complexe problematiek met een duurzame insteek, aan de voor- of achterkant van gebiedsprojecten (verkenning of evaluatie). Vanuit een grote kennisbehoefte en vanuit interesse in onze leefomgeving, mensen en hun meningen zoek ik naar structuur en verbanden. Ik verzorg heldere analyses, in een rapport of notitie, voor organisaties die een rol spelen in het landelijk gebied. Dat kunnen bijvoorbeeld de organisaties zijn waarmee ik in het verleden veel heb samengewerkt, zoals de rijksoverheid, provincie, gemeente en waterschappen, maar ook organisaties op het gebied van natuur, landbouw of recreatie. Onder de knoppen vindt u een overzicht met voorbeelden van publicaties die ik, vaak in teamverband met ecologen, hydrologen, landschapsarchitecten en anderen, heb geschreven. Het betreft projecten op het grensvlak van proces (beleid, bestuur, participatie, dialoog) en inhoud (ruimtelijke ontwikkeling, milieu, landbouw, natuur, water). Onder 'activiteiten en werkwijze' leest u meer over wat Landschapstaal voor u kan betekenen.

Over de levende brug

Landschapstaal

Onderzoek en advies
Gebiedsontwikkeling en milieu

Profiel en CV
Activiteiten en werkwijze
Contact

Welkom

Internationaal

Duurzaamheid
& milieu

Natuur &
landschap

Gebieds-
ontwikkeling

Beleid &
management

Trefwoorden: natuur, landschap, ruimtelijke kwaliteit, zonering, waterkwaliteit, recreatie, Natura 2000, stikstof, ammoniak, verzuring, vermesting, verdroging
Relevante opleidingen m.b.t. natuur & landschap:

Master
Bodemkunde en bemestingsleer

Universiteit Wageningen
1978-1987

Master
Environmental Public Management

Universiteit Twente
1999-2000

Promovendus
Sustainable environmental development

Open Universiteit
2013-heden

Cursus
Ruimtelijke Ordenings- recht

Open Universiteit
2011

Cursus
Principles of Environmental Sciences

Open Universiteit
2012

Cursus
Aarde, mens en milieu

Open Universiteit
2010

Cursus
Omgevingsbeleid

Open Universiteit
2009

Cursus
Natuur- en milieueducatie

natuurgids IVN
2009

(Co-)auteur publicaties over natuur & landschap:

Programma Rijke Waddenzee
Verslag werkbijeenkomst uitwerking Pact van Rede
Harlingen, 2013

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(ontwerp) Beheerplan Natura 2000 Deelen en Waddengebied
Leeuwarden, 2010-2012
Beheerplan Natura 2000 Deelen

Programma Rijke Waddenzee/Dienst Landelijk Gebied
Verslag symposium 'Een ruimere jas voor natuurontwikkeling in het waddengebied?'
Leeuwarden, 2012

Dienst Landelijk Gebied
Advies kwelder-ontwikkeling Schiermonnikoog
Leeuwarden, 2012

Provinciale Commissie Landelijk Gebied
Grien Manifest Fryslan, advies aan Gedeputeerde Staten van Fryslan
Leeuwarden, 2011

Grien Manifest Fryslân

Dienst Landelijk Gebied
Op stroom of op een eiland
Leeuwarden, 2012

Op stroom of op een eiland

Dienst Landelijk Gebied
Landschappelijke inpassing van mosselzaadinvanginstallaties
Leeuwarden, 2009

Landschappelijke inpassing van mosselzaadinvanginstallaties

Ministry of Agriculture and Rural Development of Romania
Technical Report Twinning Project RO2006/IB/EN-02 Phase II
Approval Criteria for Natura 2000 Management Plans
Sibiu, Romania, 2009

Haan, M. de
Beleidsanalyse Ruimte voor de Rivier
Open Universiteit Beleidsonderzoek Omgevingsbeleid,
Ferwert, 2009

Dienst Landelijk Gebied
Rapportage programmering Opheffen verdroging en milieutekort
Leeuwarden, 2008

Dienst Landelijk Gebied
Regiotafel Dongeradeel: landschappelijke inpassing van agrarische bedrijven
Leeuwarden, 2007

Provincie Fryslan
Gaasterlanders Evaluatierapport Experiment Gaasterland 2000-2005
Leeuwarden, 2006

Dienst Landelijk Gebied
Milieueffectrapport Alde Feanen
Leeuwarden, 2003-2004

Dienst Landelijk Gebied/Gemeente Heerenveen/Skarsterlan,
Landschap in Lijsten
Leeuwarden, 2004