Na ruim vier jaar buitenland en vijftien jaar overheidsdienst zet ik mijn ervaring in voor onderzoek en advies. Met een achtergrond als bodemkundige en milieukundige ben ik een adviseur met een inhoudelijke insteek. Ik heb in de loop der tijd veel ervaring opgedaan in strategische planvorming voor het buitengebied en het uitwerken en trekken van deelplannen. Ik zoek graag dingen uit en breng structuur aan. Ik werk het liefst aan projecten in het landelijk gebied met een duurzame insteek, aan de voor- of achterkant van gebiedsprocessen (verkenning of evaluatie). Vanuit een grote interesse in onze leefomgeving en in mensen en hun meningen, zoek ik naar structuur en verbanden. Ik werk graag voor overheden, maar ook voor organisaties of groepen (burgerinitiatieven) die zich bezig houden met natuur, landbouw of landschap. Onder de knoppen vindt u een overzicht met voorbeelden van publicaties die ik, vaak in teamverband met ecologen, hydrologen, landschapsarchitecten en andere specialisten, heb geschreven. Het betreft projecten op het grensvlak van proces (beleid, bestuur, participatie, dialoog) en inhoud (ruimtelijke ontwikkeling, milieu, landbouw, natuur, water). Onder 'activiteiten en werkwijze' leest u meer over wat Landschapstaal voor u kan betekenen.

Over de levende brug

Landschapstaal

Onderzoek en advies
Gebiedsontwikkeling en milieu

Profiel en CV
Activiteiten en werkwijze
Contact

Welkom...

English

Duurzaamheid
& milieu

Natuur, landbouw
& landschap

Rurale gebieds-
ontwikkeling

Trefwoorden: natuur, landschap, ruimtelijke kwaliteit, zonering, waterkwaliteit, zonne-energie, windenergie, Natura 2000, stikstof, ammoniak, mestbeleid, veenweideproblematiek, biologische landbouw, kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, waterhuishouding, verzuring, vermesting, verdroging
Relevante opleidingen en publicaties (auteur of co-auteur) m.b.t. natuur, landbouw & landschap:

F.B.B.F.
Projectplan POP-3: De Bioboer Centraal
Ferwert, 2018

Concept onderzoeksvoorstel
Investigating new forms of organization and the effectivness of feedback
Open Universiteit, 2016

Adviesgroep Veenweidevisie
Verslagen / adviezen
2015-2016

Programma Rijke Waddenzee
Verslag werkbijeenkomst uitwerking Pact van Rede
Harlingen, 2013

Cursus
Principles of Environmental Sciences

Open Universiteit
2012

Cursus
Aarde, mens en milieu

Open Universiteit
2010

Dienst Landelijk Gebied
Op stroom of op een eiland
Leeuwarden, 2012

Op stroom of op een eiland

Cursus
Ruimtelijke Ordenings- recht

Open Universiteit
2011

Dienst Landelijk Gebied
Advies kwelder-ontwikkeling Schiermonnikoog
Leeuwarden, 2012

Cursus
Natuur- en milieueducatie

natuurgids IVN
2009

Provinciale Commissie Landelijk Gebied
Grien Manifest Fryslan, advies aan Gedeputeerde Staten van Fryslan
Leeuwarden, 2011

Grien Manifest Fryslân

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(ontwerp) Beheerplan Natura 2000 Deelen en Waddengebied
Leeuwarden, 2010-2012
Beheerplan Natura 2000 Deelen

Programma Rijke Waddenzee/Dienst Landelijk Gebied
Verslag symposium 'Een ruimere jas voor natuurontwikkeling in het waddengebied?'
Leeuwarden, 2012

Haan, M. de
Beleidsanalyse Ruimte voor de Rivier
Open Universiteit Beleidsonderzoek Omgevingsbeleid,
Ferwert, 2009

Ministry of Agriculture and Rural Development of Romania
Technical Report Twinning Project RO2006/IB/EN-02 Phase II
Approval Criteria for Natura 2000 Management Plans
Sibiu, Romania, 2009


Cursus
Omgevingsbeleid

Open Universiteit
2009

Dienst Landelijk Gebied
Landschappelijke inpassing van mosselzaadinvanginstallaties
Leeuwarden, 2009

Landschappelijke inpassing van mosselzaadinvanginstallaties

Dienst Landelijk Gebied
Rapportage programmering Opheffen verdroging en milieutekort
Leeuwarden, 2008

Dienst Landelijk Gebied
Regiotafel Dongeradeel: landschappelijke inpassing van agrarische bedrijven
Leeuwarden, 2007

Master
Bodemkunde en bemestingsleer

Universiteit Wageningen
1978-1987

Dienst Landelijk Gebied
Milieueffectrapport Alde Feanen
Leeuwarden, 2003-2004

Provincie Fryslan
Gaasterlanders Evaluatierapport Experiment Gaasterland 2000-2005
Leeuwarden, 2006

Master
Environmental Public Management

Universiteit Twente
1999-2000

Dienst Landelijk Gebied/Gemeente Heerenveen/Skarsterlan,
Landschap in Lijsten
Leeuwarden, 2004