Welkom op de website van Landschapstaal en Marian de Haan.
Na ruim vier jaar buitenland en vijftien jaar overheidsdienst zet ik mijn ervaring in voor onderzoek en advies. Ik zoek namelijk graag dingen uit. Liefst complexe problematiek met een duurzame insteek, aan de voor- of achterkant van gebiedsprojecten (verkenning of evaluatie). Vanuit een grote kennisbehoefte en vanuit interesse in onze leefomgeving, mensen en hun meningen zoek ik naar structuur en verbanden. Ik verzorg heldere analyses, in een rapport of notitie, voor organisaties die een rol spelen in het landelijk gebied. Dat kunnen bijvoorbeeld de organisaties zijn waarmee ik in het verleden veel heb samengewerkt, zoals de rijksoverheid, provincie, gemeente en waterschappen, maar ook organisaties op het gebied van natuur, landbouw of recreatie. Onder de knoppen vindt u een overzicht met voorbeelden van publicaties die ik, vaak in teamverband met ecologen, hydrologen, landschapsarchitecten en anderen, heb geschreven. Het betreft projecten op het grensvlak van proces (beleid, bestuur, participatie, dialoog) en inhoud (ruimtelijke ontwikkeling, milieu, landbouw, natuur, water). Onder 'activiteiten en werkwijze' leest u meer over wat Landschapstaal voor u kan betekenen.

Over de levende brug

Landschapstaal

Onderzoek en advies
Gebiedsontwikkeling en milieu

Profiel en CV
Activiteiten en werkwijze
Contact

Welkom

Internationaal

Duurzaamheid
& milieu

Natuur &
landschap

Gebieds-
ontwikkeling

Beleid &
management

Trefwoorden: beleidsadvies, beleidsonderzoek, organisatie en bestuur, consequenties beleid en regelgeving voor organisatie en management van beleids- en gebiedsprocessen, procesarchitectuur en procesmanagement in gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening, samenwerkingscontract, stappenplan, organisatiestructuur, programmering, projectplanning
Relevante opleidingen m.b.t. beleid & management:

Master
Bodemkunde

Hoofdvakken Landevaluatie, Recht en Economie
Universiteit Wageningen
1978-1987

Master of Evironmental Public Management
Universiteit Twente
1999-2000

Promovendus
Sustainable environmental development

Open Universiteit
2013 - heden

Cursus
Public Management

Open Universiteit
2012

Cursus
Beleidsadvisering, beleid in de praktijk

Open Universiteit
2011

Cursus
Omgevingsbeleid: analyse, evaluatie, ontwerp

Open Universiteit
2009

Cursus
Beleidsonderzoek

Open Universiteit
2009

(Co-)auteur publicaties over beleid & management:

Dienst Landelijk Gebied
Onderzoek kosten en baten Waddenzee
Leeuwarden, 2015

Haan, M. de
Naar een evaluatie van het gemeentelijk functioneren
Open Universiteit
Public Management
Ferwert, 2013

Haan, M. de
Organiseren en leiderschap in de gemeente Burgerwaard
Open Universiteit
Public Management
Ferwert, 2012

Haan, M. de
Veranderstrategie├źn voor intergemeentelijke samenwerking
Open Universiteit
Public Management
Ferwert, 2012

Provinciale Commissie Landelijk Gebied
Grien Manifest Fryslan:
advies aan Gedeputeerde Staten van Fryslan

Leeuwarden, 2011

Grien Manifest Fryslân

Dienst Landelijk Gebied
Juridische consequenties DLG en gebieds-commissies
Leeuwarden, 2011

Haan, M. de
De rol van DLG in toekomstige gebiedsontwikkeling (beleidsonderzoek)
Dienst Landelijk Gebied/Open Universiteit
Leeuwarden, 2011

Dienst Landelijk Gebied
Programma van aanpak verkenningsfase Duurzaam Energielandschap Ferwerderadiel
Leeuwarden, 2011

Haan, M. de
De rol van DLG in toekomstige gebiedsontwikkeling (beleidsonderzoek)
Dienst Landelijk Gebied/Open Universiteit
Leeuwarden, 2011

Haan, M. de
Een gemeentelijk digitaal trapveld: Evaluatie ex ante Community Impact Analyse
Open Universiteit
Beleidsonderzoek
Ferwert, 2009

Haan, M. de
Van vernieuwing naar herovering: diagnose beleid en organisatie in het kader van het grotesteden-beleid
Open Universiteit
Beleids-onderzoek Omgevings-beleid
Ferwert, 2009

Haan, M. de
Beleidsanalyse Ruimte voor de rivier
Open Universiteit
Beleidsonderzoek Omgevingsbeleid
Ferwert, 2009

Dienst Landelijk Gebied
Wel of niet een milieueffectrapportage?
Onderzoek voor inrichtingsplan gebiedsontwikkeling De Centrale As
Leeuwarden, 2009

Dienst Landelijk Gebied
Leidraad gebieds-organisaties,
Uitwerkings-document Kapstok Gebieds-ontwikkeling
Utrecht, 2008

Dienst Landelijk Gebied / Provincie Fryslan
Notitie rolverdeling verkenningsfase gebiedsontwikkeling
Beleidsadvies
Leeuwarden, 2007

Haan, M. de
Gebiedsontwikkeling en de rol van de Dienst Landelijk Gebied
Onderzoek en beleidsadvies
Dienst Landelijk Gebied/Open Universiteit
Leeuwarden, 2007

Dienst Landelijk Gebied / Wetterskip Fryslan
Samenwerkingscontract en Uitvoeringsdocument inzake grondverwerving Oevers en Kaden
Leeuwarden, 2004

Haan, M. de, e.a.
Verzelfstandiging: kerntaken en marktwerking,
en
Naar vitale en robuuste gemeenten in een vertrouwde omgeving: verkenning naar gemeentelijke herindeling
Open Universiteit
Beleidsadvisering
Utrecht, 2007

Haan, M. de, e.a.
Samenwerken aan de toekomst,
Naar een duurzaam bedrijventerrein 't Lochter in Hellendoorn

Universiteit Twente
Beleidsadvies
Enschede, 1999

Haan, M.de, e.a.
Van Rio tot Dalfsen
Een onderzoek naar een LA21-ondersteuningsstructuur voor gemeenten in de Provincie Overijssel

Universiteit Twente
Beleidsadvies
Enschede, 1999