Na ruim vier jaar buitenland en vijftien jaar overheidsdienst zet ik mijn ervaring in voor onderzoek en advies. Met een achtergrond als bodemkundige en milieukundige ben ik een adviseur met een inhoudelijke insteek. Ik heb in de loop der tijd veel ervaring opgedaan in strategische planvorming voor het buitengebied en het uitwerken en trekken van deelplannen. Ik zoek graag dingen uit en breng structuur aan. Ik werk het liefst aan projecten in het landelijk gebied met een duurzame insteek, aan de voor- of achterkant van gebiedsprocessen (verkenning of evaluatie). Vanuit een grote interesse in onze leefomgeving en in mensen en hun meningen, zoek ik naar structuur en verbanden. Ik werk graag voor overheden, maar ook voor organisaties of groepen (burgerinitiatieven) die zich bezig houden met natuur, landbouw of landschap. Onder de knoppen vindt u een overzicht met voorbeelden van publicaties die ik, vaak in teamverband met ecologen, hydrologen, landschapsarchitecten en andere specialisten, heb geschreven. Het betreft projecten op het grensvlak van proces (beleid, bestuur, participatie, dialoog) en inhoud (ruimtelijke ontwikkeling, milieu, landbouw, natuur, water). Onder 'activiteiten en werkwijze' leest u meer over wat Landschapstaal voor u kan betekenen.

Over de levende brug

Landschapstaal

Onderzoek en advies
Gebiedsontwikkeling en milieu

Profiel en CV
Activiteiten en werkwijze
Contact

Welkom...

English

Duurzaamheid
& milieu

Natuur, landbouw
& landschap

Rurale gebieds-
ontwikkeling

Trefwoorden: duurzaamheid, milieueffectrapportage, bodemkwaliteit, waterkwaliteit, landschap en energie, windenergie, verdroging, verzuring, vermesting, stikstof, mestbeleid
Relevante opleidingen en publicaties (auteur of co-auteur) m.b.t. duurzaamheid & milieu:

Cursus
Principles of Environ-mental Sciences

Open Universiteit
2012

Dienst Landelijk Gebied
Programma van aanpak verkenningsfase Duurzaam Energielandschap Ferwerderadiel
Leeuwarden, 2011

Cursus
Aarde, mens
en milieu

    Open Universiteit
2010

Cursus
Scheikunde voor milieu-wetenschappen I en II

Open Universiteit
2012

Dienst Landelijk Gebied
Windenergie en de Kapstok Gebieds-ontwikkeling
Leeuwarden, 2010

Haan, M. de
Onderzoeks-
voorstel en Beleids-
ontwerp Fijn Stof

Open Universiteit Beleids-
onderzoek Omgevings-
beleid
Ferwert, 2009

Haan, M. de
DPSIR Reactive Nitrogen in the Netherlands
Open Universiteit Principles of Environmental Science
Ferwert, 2012
DPSIR Reactive nitrogen in the Netherlands

Dienst Landelijk Gebied
Milieueffectrapportage N31 Zurich-Harlingen, Abiotisch aspect
Leeuwarden, 2002

Dienst Landelijk Gebied
Milieueffectrapport en aanvulling Milieueffectrapport Alde Feanen + Bijlagenrapport
Leeuwarden, 2003-2004

Dienst Landelijk Gebied/
Provincie Fryslan
Rapportage programmering Opheffen verdroging en milieutekort
Leeuwarden, 2008

Dienst Landelijk Gebied
Environmental Checklist for Impact Assessment of SAPARD measures
Riga, Latvia 2001

Cursus
Bodem-onderzoek en bodem-kwaliteits-beheer

Van Hall Instituut
2001

Dienst Landelijk Gebied
Reconstructie pilot Hart van Twente
Zwolle, 2000

Haan, M. De
Vraagbaak Bodemverontreiniging
Leeuwarden, 2001

Master
Environmental Public Management

Universiteit Twente
1999-2000

Haan, M. de, e.a.
Van Rio Tot Dalfsen, Een onderzoek naar een LA21-ondersteuningsstructuur voor gemeenten in de Prvincie Overijssel
Universiteit Twente Beleidsadvies
Enschede, 1999

Haan, M. de, e.a.
Samenwerken aan de toekomst: Naar een duurzaam bedrijventerrein 't Lochter in Hellendoorn
Universiteit Twente Beleidsadvies
Enschede, 1999

Master
Bodemkunde en bemestingsleer

Universiteit Wageningen
1978-1987