Welkom op de website van Landschapstaal en Marian de Haan.
Na ruim vier jaar buitenland en vijftien jaar overheidsdienst zet ik mijn ervaring in voor onderzoek en advies. Ik zoek namelijk graag dingen uit. Liefst complexe problematiek met een duurzame insteek, aan de voor- of achterkant van gebiedsprojecten (verkenning of evaluatie). Vanuit een grote kennisbehoefte en vanuit interesse in onze leefomgeving, mensen en hun meningen zoek ik naar structuur en verbanden. Ik verzorg heldere analyses, in een rapport of notitie, voor organisaties die een rol spelen in het landelijk gebied. Dat kunnen bijvoorbeeld de organisaties zijn waarmee ik in het verleden veel heb samengewerkt, zoals de rijksoverheid, provincie, gemeente en waterschappen, maar ook organisaties op het gebied van natuur, landbouw of recreatie. Onder de knoppen vindt u een overzicht met voorbeelden van publicaties die ik, vaak in teamverband met ecologen, hydrologen, landschapsarchitecten en anderen, heb geschreven. Het betreft projecten op het grensvlak van proces (beleid, bestuur, participatie, dialoog) en inhoud (ruimtelijke ontwikkeling, milieu, landbouw, natuur, water). Onder 'activiteiten en werkwijze' leest u meer over wat Landschapstaal voor u kan betekenen.

Over de levende brug

Landschapstaal

Onderzoek en advies
Gebiedsontwikkeling en milieu

Profiel en CV
Activiteiten en werkwijze
Contact

Welkom

Internationaal

Duurzaamheid
& milieu

Natuur &
landschap

Gebieds-
ontwikkeling

Beleid &
management

Trefwoorden: duurzaamheid, milieueffectrapportage, bodemkwaliteit, waterkwaliteit, landschap en energie, windenergie, verdroging, verzuring, vermesting, stikstof, ammoniakbeleid, sustainable development, environmental impact assessment
Relevante opleidingen m.b.t. duurzaamheid & milieu:

Master
Bodemkunde en bemestingsleer

Universiteit Wageningen
1978-1987

Master
Environmental Public Management

Universiteit Twente
1999-2000

Promovendus
Sustainable environmental development

Open Universiteit
2013-heden

Cursus
Aarde, mens en milieu

Open Universiteit
2010

Cursus
Principles of Environ-mental Sciences

Open Universiteit
2012

Cursus
Scheikunde voor milieu-wetenschappen I en II

Open Universiteit
2012

Cursus
Bodem-onderzoek en bodem-kwaliteits-beheer

Van Hall Instituut
2001

(Co-)auteur publicaties over duurzaamheid & milieu:

Haan, M. de
DPSIR Reactive Nitrogen in the Netherlands
Open Universiteit Principles of Environmental Science
Ferwert, 2012
DPSIR Reactive nitrogen in the Netherlands

Dienst Landelijk Gebied
Programma van aanpak verkenningsfase Duurzaam Energielandschap Ferwerderadiel
Leeuwarden, 2011

Haan, M. de
Onderzoeksvoorstel en Beleidsontwerp Fijn Stof
Open Universiteit Beleidsonderzoek Omgevingsbeleid
Ferwert, 2009

Dienst Landelijk Gebied
Windenergie en de Kapstok Gebieds-ontwikkeling
Leeuwarden, 2010

Dienst Landelijk Gebied
Milieueffectrapportage N31 Zurich-Harlingen, Abiotisch aspect
Leeuwarden, 2002

Dienst Landelijk Gebied
Milieueffectrapport en aanvulling Milieueffectrapport Alde Feanen + Bijlagenrapport
Leeuwarden, 2003-2004

Dienst Landelijk Gebied/
Provincie Fryslan
Rapportage programmering Opheffen verdroging en milieutekort
Leeuwarden, 2008

Haan, M. De
Vraagbaak Bodemverontreiniging
Leeuwarden, 2001

Dienst Landelijk Gebied
Environmental Checklist for Impact Assessment of SAPARD measures
Riga, Latvia 2001

Haan, M. de, e.a.
Van Rio Tot Dalfsen, Een onderzoek naar een LA21-ondersteuningsstructuur voor gemeenten in de Prvincie Overijssel
Universiteit Twente Beleidsadvies
Enschede, 1999

Haan, M. de, e.a.
Samenwerken aan de toekomst: Naar een duurzaam bedrijventerrein 't Lochter in Hellendoorn
Universiteit Twente Beleidsadvies
Enschede, 1999

Dienst Landelijk Gebied
Reconstructie pilot Hart van Twente
Zwolle, 2000